TOURISM TIMES

Devoted to Promote tourism in Nepal

विभिन्न आरोही सम्मानित

k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nLn]  ;f]daf/ lrgLofF cf/f]xL jfª hLª Wang Jing sf] bf];|f] s[lt …;fOn]G; ckm b ;ld6Ú (Silence of the summit ) gfds k':ts sf] k|wfgdGqL lgjf; afn'jf6f/df ;fj{hlgs ug'{x'b}{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f,/f;;

काठमाडौ  । सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरी विभिन्न कीर्तिकानी कायम गर्ने ३२ जनालाई आज सम्मानित गरियो । ‘वि विल राइज फाउण्डेसन’ ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुदमन्त्री सत्यनारायण मण्डलले उहाँहरुलाई सम्मान गर्नुभएको हो । सम्मानित हुनेमा फुर्वा तेन्जिङ शेर्पा, मिङ्मा शेर्पा, मीनबहादुर शेरचन, इस्नो लियोपार्ट, पेम्बा शेर्पा, शैली बस्नेत, पेमा डिकी शेर्पालगायत हुनुहुन्छ । र्यक्रममा मन्त्री शेर्पाले ज्यानको बाजी लगाएर आरोहण गरी कीर्तिमानी गर्नेलाई राज्यले पनि सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाललाई विश्वमा सगरमाथाका कारण थप चिनाएकाले आरोहरण क्षेत्रलाई थप पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 8, 2016 by in News.
Saujanya Timalsena

It's a reflection of my imagination, creativity, ideas, opinions and thoughts. Personal blog on topics whatever comes to my mind and ones that I feel like writing.

TOURISM TIMES

Devoted to Promote tourism in Nepal

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: